top of page

RANGSIT CAMPUS

บริการให้เช่า ห้องสตูดิโอ ห้องตัดต่อภาพและเสียง ห้องบันทึกเสียง ห้องผสมเสียง 
ห้องแก้สี ห้องถ่ายภาพ ห้องประชุม/สัมมนา ห้องบรรยาย โรงภาพยนตร์ และพื้นที่สำหรับจัดงานทุกรูปแบบ

bottom of page