PHOTO GALLERY

ภาพกิจกรรมและบรรยากาศภายในพื้นที่

โรงภาพยนตร์วารสารศาสตร์ฯ
โรงภาพยนตร์วารสารศาสตร์ฯ

ศูนย์รังสิต

press to zoom
โรงภาพยนตร์วารสารศาสตร์ฯ
โรงภาพยนตร์วารสารศาสตร์ฯ

ศูนย์รังสิต

press to zoom
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

ศูนย์รังสิต

press to zoom
ห้องสตูดิโอสำหรับการถ่ายภาพ
ห้องสตูดิโอสำหรับการถ่ายภาพ

ศูนย์รังสิต

press to zoom
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

ศูนย์รังสิต

press to zoom
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

ศูนย์รังสิต

press to zoom
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

ศูนย์รังสิต

press to zoom
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

ศูนย์รังสิต

press to zoom
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

ศูนย์รังสิต

press to zoom
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

ศูนย์รังสิต

press to zoom
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

ศูนย์รังสิต

press to zoom
ห้องอ่านข่าว
ห้องอ่านข่าว

ศูนย์รังสิต

press to zoom
ห้องควบคุมสตูดิโอ
ห้องควบคุมสตูดิโอ

ศูนย์รังสิต

press to zoom
ห้องควบคุมสตูดิโอ
ห้องควบคุมสตูดิโอ

ศูนย์รังสิต

press to zoom
โถงบริเวณอาคารคณะฯ
โถงบริเวณอาคารคณะฯ

ศูนย์รังสิต

press to zoom