ห้องสตูดิโอ 2-3 ผลิตรายการประเภทต่างๆ

สตูดิโอสำหรับผลิตรายการประเภทต่างๆ ที่ทันสมัยและสมบูรณ์แบบ พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือ

หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่และอุปกรณ์

 

         ขนาดพื้นที่ 11 x 18 เมตร ความสูง 8 เมตร

หน่วยงาน/บุคคล ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามช่วงเวลา (คิว) ดังนี้

        กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ

                1. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา(คิว) 06.00 - 18.00 น.  ราคา  10,200 บาท

                2. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา(คิว) 18.00 - 24.00 น.  ราคา    7,200 บาท

                3. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา(คิว) 00.00 - 06.00 น.  ราคา    7,200 บาท

        กรณีไม่ใช้เครื่องปรับอากาศ

                1. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา(คิว) 06.00 - 18.00 น.  ราคา    5,400 บาท

                2. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา(คิว) 18.00 - 24.00 น.  ราคา    4,800 บาท

                3. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา(คิว) 00.00 - 06.00 น.  ราคา    4,800 บาท

หน่วยงาน/บุคคล ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามช่วงเวลา (คิว) ดังนี้

        กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ

                1. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา(คิว) 06.00 - 18.00 น.  ราคา  12,000 บาท

                2. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา(คิว) 18.00 - 24.00 น.  ราคา    9,000 บาท

                3. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา(คิว) 00.00 - 06.00 น.  ราคา    9,000 บาท

       กรณีไม่ใช้เครื่องปรับอากาศ

                1. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา(คิว) 06.00 - 18.00 น.  ราคา    7,200 บาท

                2. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา(คิว) 18.00 - 24.00 น.  ราคา    6,600 บาท

                3. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา(คิว) 00.00 - 06.00 น.  ราคา    6,600 บาท

หมายเหตุ ราคาไม่รวมอุปกรณ์และผู้ดูแล

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ไฟส่องสว่าง

สถานที่  อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน (Media Training Center) 
          คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Photo Gallery

ภาพสถานที่และบรรยากาศ