ห้องบันทึกเสียงและห้องผสมเสียง

ห้องบันทึกเสียงและห้องผสมเสียงที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทัยสมัย ที่ตอบสนองต่อความต้องการ

หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่และอุปกรณ์

 ห้องบันทึกเสียงภาพยนตร์  MC313 ขนาดพื้นที่ 3 x 4 เมตร

            หน่วยงาน/บุคคล ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       อัตราค่าเช่า ชั่วโมงละ 430 บาท
            หน่วยงาน/บุคคล ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    อัตราค่าเช่า ชั่วโมงละ 530 บาท

ห้องบันทึกเสียงใหญ่  MC530 ขนาดพื้นที่ 3 x 4 เมตร

                         MC531 ขนาดพื้นที่ 5 x 8 เมตร

            หน่วยงาน/บุคคล ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       อัตราค่าเช่า ชั่วโมงละ 1,450 บาท

            หน่วยงาน/บุคคล ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    อัตราค่าเช่า ชั่วโมงละ 2,000 บาท

ห้องบันทึกเสียงเล็ก  ขนาดพื้นที่ 4 x 6 เมตร

                             

            หน่วยงาน/บุคคล ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       อัตราค่าเช่า ชั่วโมงละ 680 บาท

            หน่วยงาน/บุคคล ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    อัตราค่าเช่า ชั่วโมงละ 930 บาท

ห้องผสมเสียง  ขนาดพื้นที่ 3 x 4 เมตร

                             

            หน่วยงาน/บุคคล ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       อัตราค่าเช่า ชั่วโมงละ  430 บาท

            หน่วยงาน/บุคคล ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    อัตราค่าเช่า ชั่วโมงละ   530 บาท 

หมายเหตุ ราคารวมอุปกรณ์แต่ไม่รวมผู้ดูแล 

สถานที่  อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน (Media Training Center) 
          คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Photo Gallery

ภาพสถานที่และบรรยากาศ

ห้องบันทึกเสียงภาพยนตร์ MC313
ห้องบันทึกเสียงภาพยนตร์ MC313
press to zoom
ห้องบันทึกเสียงภาพยนตร์ MC313
ห้องบันทึกเสียงภาพยนตร์ MC313
press to zoom
ห้องบันทึกเสียงเล็ก
ห้องบันทึกเสียงเล็ก
press to zoom
ห้องบันทึกเสียงเล็ก
ห้องบันทึกเสียงเล็ก
press to zoom
ห้องบันทึกเสียงใหญ่
ห้องบันทึกเสียงใหญ่
press to zoom
ห้องบันทึกเสียงใหญ่
ห้องบันทึกเสียงใหญ่
press to zoom
ห้องผสมเสียง
ห้องผสมเสียง
press to zoom
ห้องผสมเสียง
ห้องผสมเสียง
press to zoom